Yoshik Shin

Yoshik Shin
Yoshik Shin
Chief Executive Officer (CEO), UNIONCOMMUNITY