• Dec 8 - 10, 2021
 • Shanghai, China
 • Feb 10 - 12, 2022
 • Dar-es-Salaam, Tanzania
 • Feb 12 - 14, 2022
 • Nairobi, Kenya
 • Mar 21 - 23, 2022
 • Doha, Qatar
 • Mar 21 - 25, 2022
 • London, United Kingdom (UK)
 • Apr 6 - 8, 2022
 • Madrid, Spain
 • May 18 - 22, 2022
 • Bayfront Ave, Singapore
 • Sep 13 - 15, 2022
 • Riyadh, Saudi Arabia
 • Sep 14 - 16, 2022
 • Georgetown, Guyana