• Nov 28 - 29, 2007
 • Cairo, Egypt
 • Nov 28 - 30, 2007
 • Washington, DC, United States of America (USA)
 • Nov 28 - 30, 2007
 • Washington, DC, United States of America (USA)
 • Nov 27 - 28, 2007
 • New York, United States of America (USA)
 • Nov 26 2007
 • Copenhagen, Denmark
 • Nov 21 - 23, 2007
 • Mumbai, India
 • Nov 21 2007
 • Preston, Nr Hitchin, United Kingdom (UK)
 • Nov 20 2007
 • Houston, United States of America (USA)
 • Nov 20 - 21, 2007
 • London, United Kingdom (UK)
 • Nov 14 - 15, 2007
 • South San Francisco, United States of America (USA)
 • Nov 14 - 15, 2007
 • Dallas, United States of America (USA)