• Nov 28 - 30, 2006
 • Acapulco, Mexico
 • Nov 28 - 30, 2006
 • Milan, Italy
 • Nov 22 2006
 • Bristol, United Kingdom (UK)
 • Nov 21 2006
 • Solihull, United Kingdom (UK)
 • Nov 21 2006
 • Dubai, United Arab Emirates
 • Nov 16 2006
 • Coulsdon, United Kingdom (UK)
 • Nov 16 - 19, 2006
 • Istanbul, Turkey
 • Nov 15 2006
 • High Wycombe, United Kingdom (UK)
 • Nov 14 2006
 • St Albans, United Kingdom (UK)
 • Nov 14 - 16, 2006
 • Johannesburg, South Africa
 • Nov 14 - 16, 2006
 • Las Vegas, United States of America (USA)
 • Nov 9 2006
 • Manchester, United Kingdom (UK)
 • Nov 8 - 9, 2006
 • Copenhagen, Denmark
 • Nov 8 2006
 • Newcastle, United Kingdom (UK)
 • Nov 7 2006
 • Glasgow, United Kingdom (UK)